Referat Generalforsamling 2013

Søndag den 24. marts 2013 – Porskær Galten

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

 

1.

Valg af dirigent og referent

Peder Vestergård blev valgt til dirigent.

Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var indkaldt retmæssigt ifølge vedtægter.

Torben Henriksen blev valgt til referent.

 

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formanden fremlagde beretning. Beretningen blev godkendt uden væsentlige kommentarer.

 

3.

Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Det af bestyrelsen og revisor godkendte regnskab, blev rundsendt sammen med indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

 

4.

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

Bestyrelsens budgetforslag blev fremlagt af kassereren. Budgetforslaget blev godkendt uden kommentarer.

 

5.

Fastlæggelse af kontingent

Kontingent forbliver uændret i 2013 på kr. 300,00 for første medlem af husstanden. For yderligere medlemmer af husstanden er kontingentet kr. 150,00 pr. medlem.  

 

6.

Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har indsendt forslag til ændringer af klubbens vedtægter. Formanden gennemgik ændringer paragraf for paragraf. Samtlige vedtægtsændringer blev sendt til afstemning samlet, og disse blev vedtaget enstemmigt.

 

7.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg:

 • Torben Henriksen – ønsker genvalg
 • Jørgen Christensen – ønsker ikke genvalg
 • Mette Thorhauge Østergaard – ønsker genvalg

Ikke på valg:

 • Erling Hansen.
 • Knud-Erik Hilding-Hamann
 • Jan Bøgsted
 • Lars Waltoft – ønsker at træde ud af bestyrelsen af personlige grunde

Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer

 • Torben Henriksen – blev genvalgt for en ny 2 årig periode
 • Mette Thorhauge Østergaard – blev genvalgt for en ny 2 årig periode
 • Ryan Thomsen - valgt for en 2 års periode
 • Claus Højgaard Christensen - valgt for en 1 års periode (efter Lars Waltoft)

Formanden indkalder til næste bestyrelsesmøde, hvor den nye bestyrelse konstitueres.

 

8.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Linda Nymann Borchmann valgt til suppleant

Ole Fenger Lassen valgt til suppleant

 

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Finn Blaavand blev valgt til revisor.

Annette Thomsen blev valgt til revisor suppleant

 

10.

Eventuelt

Det blev drøftet, hvilken kvalitet af asfalt der kommer på vejene i Skanderborg Kommune. Vi har ingen mulighed for at påvirke kvaliteten på nuværende tidspunkt.

Formanden har fået en skriftlig klage fra en utilfreds motorcyklist. Han er utilfreds med vores måde at cykle på som han har observeret ved flere tilfælde. Det pointeres, at vi altid skal overholde færdselsloven og altid vise hensyn til andre trafikanter.

Vi skal finde en ny kasserer til næste generalforsamling. Det skal ske i løbet af indeværende sæson. Det blev foreslået, at vi evt. købte os til hjælp fra Multidata.

Der var ønske om, at navne og telefonnumre blev gjort tilgængelige på vores hjemmeside. Kommunikationsudvalget ser på sagen. Der blev ligeledes fremført synspunkter om hvorvidt klubben skulle bruge penge på aktiviteter og deltagelse i motionsløb og/eller på tilskud til køb af cykeltøj. Bestyrelsen har taget synspunkterne til efterretning og vil inddrage disse i den fremadrettede planlægning.

 

 

Torben Henriksen

27. marts 2013

Yderligere information